Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków

Celem projektu było wyizolowanie ze środowiska zewnętrznego naturalnie wykorzystujących tam mikroorganizmów (bakterii i grzybów) oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej ich zdolności do rozkładu związków niedegradowalnych (katecholu, fenolu i poli(tereftalanu etylenu), w skrócie PET), posiadających pierścienie aromatyczne i wiązania estrowe.

Izolacji mikroorganizmów dokonano na podstawie wymazów próbek pobranych z trzech miejsc na terenie Warszawy. Za pomocą posiewu na podłoża selekcyjne z następczym wykorzystaniem techniki posiewów redukcyjnych otrzymano czyste kultury bakterii i grzybów.

Korzystając z całego spejtryn dostępnych technik mikrobiologicznych (testów enzymatycznych, reakcji PCR i izolacji DNA genomowego) zanalizowany został aparat enzymatyczny wyizolowanych szczepów oraz ich przynależność gatunkowa (Pseudomonas sp., Bacillus sp.). Ustalono, że enzymami, jakie najczęściej pojawiły się wśród pobranych szczepów były lipazy i celulazy.  

Dalszym etapem badań była analiza stopnia rozkładu polimeru PET oraz innych związków posiadających pierścienie aromatyczne (fenol, katechol). Rozkład PET badano na podstawie inkubacji plastikowych kwadratowych płytek (marcato, Grupa KGL) z hodowlą wyizolowanych mikroorganizmów przez okres czterech tygodni. Płyn hodowlany badano spektrofluorymetrycznie, dzięki czemu możliwa była analiza stopnia konwersji polimeru.

Po zakończeniu inkubacji, powierzchnie płytek przeanalizowano wykonując zdjęcia mikroskopowe za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (ang. SEM). Pozwoliło to na analizę zmian, jakie powstały przez ingerencję mikroorganizmów na powierzchni plastikowych płytek.

Wyniki oraz literatura poświęcona temu zagadnieniu wskazują na istnienie mikroorganizmów o potencjale do degradacji ksenobiotyków. Wnioski wyciągnięte na podstawie uzyskanych wyników opiewają o obserwowalną zmianę składu płynu hodowlanego (co mogło wskazywać na degradację PET). Jednocześnie stwierdzono, że w celu potwierdzenia i identyfikacji źródła zmian w medium hodowlanym wymaga dodatkowego czasu - szczególnie na dłuższą inkubację PET z mikroorganizmami.

Wymiernym dla Koła efektem projektu, było uzyskanie banku wyizolowanych i czystych mikrobiologicznie szczepów bakterii i grzybów, które ze względu na swoje ciekawe cechy biochemiczne i morfologiczne mogą okazać się użyteczne w dalszych badaniach o podobnej tematyce, czy też innych mikrobiologicznych projektach Koła.

Poniżej kilka zdjęć prezentujących stanowisko badawcze oraz wybrane wyniki przeprowadzonych testów szalkowych.

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2024 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS